کاتالوگ

دانلود کاتالوگ

(ALT .doc 350ml)
Alanine Aminotransferase, ALT
Modified IFCC
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

(ALT)
Alanine Aminotransferase, ALT
Modified IFCC
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

(AST)
Aspartate Aminotransferase, AST
Modified IFCC
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

(Ast 350 ml)
Aspartate Aminotransferase, AST
Modified IFCC
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

(BILI DIRECTجدید )
( NEW )
BILIRUBIN ( DIRECT )
Automated And Manual

دانلود کاتالوگ

(BILI TOTAL)
( NEW )
BILIRUBIN ( TOTAL )
Automated And Manual

دانلود کاتالوگ

Calcium (A ) 100t
CALCIUM
Arsenazo III Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Calcium (A ) 300t
CALCIUM
Arsenazo III Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Calculi
Urinary Calculi Analysis
(Manual Colorimetric Method )

دانلود کاتالوگ

Cholesterol
CHOLESTEROL
Enzymatic, Colorimetric , CHOD/PAP
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Citrat (A)
Urinary Citrate
Enzymatic Automated & Manual Method

دانلود کاتالوگ

Citrate (M)
Citrate (M)
Enzymatic Manual Method

دانلود کاتالوگ

CK
Creatine kinase
CK – NAC , DGKC/IFCC
(Automated & Manual)

دانلود کاتالوگ

Creatinin (A)
CREATININE
Jaffe Method (without deporteinisation)
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Glocuse
GLUCOSE
Enzymatic, Colorimetric , GOD-PAP
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

HDL (A)
HDL-CHOLESTEROL
Enzymatic direct method

دانلود کاتالوگ

HDL (M)
HDL-CHOLESTEROL
precipitation manual method

دانلود کاتالوگ

LDH
LACTATE DEHYDROGENASE
DGKC,UV-Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Magnesium
MAGNESIUM
Automated&Manual , Colorimetric Method

دانلود کاتالوگ

Oxalat
Urinary Oxalate
Enzymatic Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Phosphorus (A)
Phosphorus
(Automated & Manual ,UV Method)

دانلود کاتالوگ

Serum Iron
( NEW )
SERUM IRON
Ferrozine Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

TIBC (M)
TIBC
Magnesium Carbonate Precipitating Method

دانلود کاتالوگ

TIBC DIRECT
TIBC DIRECT
Autometed and Manual Method

دانلود کاتالوگ

Triglycereds
TRIGLYCERIDES
GPO-PAP Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Urea Urease
UREA
Urease-UV Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

uric Acid (A)
Uric Acid
Uricase / PAP
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

urine protein new
urine protein new
Micro-Turbidimetric Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Alkaline Phosphatase
DGKC Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

Urea Urease
UREA
Urease-UV Method
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

uric Acid (A)
Uric Acid
Uricase / PAP
(Automated&Manual)

دانلود کاتالوگ

urine protein new
urine protein new
Micro-Turbidimetric Method
(Automated&Manual)