بیوشیمی

نمایش دادن همه 3 نتیجه

 • مكان گيرنده

  Acid Phosphatase

     اصول متد: پارا نيتروفنيل فسفات در حضور آنزيم اسيد فسفاتاز به پارا نيتروفنل تبديل     ميشود.  تركيب  اخير در محيط قليايي به  فرم كينوئيد زرد  رنگ  تبديل    ميشودوشدت رنگ حاصل با فعاليت آنزيم نسبت مستقيم دارد.اسيد فسفاتاز   با منشأ پروستات،در حضور تارتارات كاملا مهار ميشود ولذا تفاضل فعاليت  آنزيم در غياب و حضور تارتارات،ميزان فعاليت…

  Albumin (Automated/Manual)

  اصول متد: اتصال آلبومين به بروموكرزول گرين كه يك انديكاتور pH مي باشد ايجاد كمپلكس سبز رنگ مي نمايد. شدت رنگ حاصل متناسب با غلظت آلبومين است درطول مـوج nm 630 میباشد.   معرفها: 1- محلول استوك بروموكرزول گرين                             ml 50 ×2 2- محلول استاندارد آلبومين g/dl)  4)                           ml 5×1

  Alkaline phosphatase (Automated/Manual)

  آنزيم فسفاتاز قليايي ,گروه فسفات را از 4- نيتروفنيل فسفات جدا نموده ايجاد 4- نيتروفنل مي نمايد كه در محيط اسيدي ضعيف بي رنگ است. تحت شرايط قليايي,4-نيتروفنل ايجاد يون فنوكسايد بارنگ زرد مينمايد.  سرعت ايجاد اين تركيب در شرايط آزمايش متناسب با فعاليت آنزيم خواهد بود .   معرفها: 1- بافر دي اتا نول…