پارامتر های نصب

جهت دریافت پارامترهای نصب روی دستگاه های مختلف با شماره تلفنهای زیر تماس بگیرید.

52347407 -031 داخلی 1  و    7 و 31325266 – 031    و 09305322965