درباره ما

درباره ما

شرکت درمان فراز کاو بیش از ربع قرن است که در تولید کیتهای تشخیص طبی در ایران فعالیت داشته است. تولید داخلی و واقعی این فراورده ها از  اهداف ما در گذشته بوده است. این خواسته بیشتر مورد توجه قرارگرفت در محدوده زمانی که دسترسی به کیتهای خارجی بسیار مشکل و در بعضی موارد غیر ممکن بود.

ایجاد شرکت درمان فراز کاو نتیجه این ایده و نیاز بود و در حدود 27 سال گذشته نیاز بسیاری از ازمایشگاههای تشخیص طبی کشور را برآورده نموده است و حتی در صادرات فراورده های خود به کشورهای مجاور نیز گام هایی برداشته است.