اهداف سازمانی

اهداف سازمانی

مدیریت شرکت درمان فراز کاو  افتخاردارد که در مسیر نیل به یکی از اهداف بزرگ جامعه آزمایشگاهی کشور که همانا خود کفایی و رفع نیاز شرکت از کیتهای تشخیص طبی خارجی است قدم بردارد.

تجارب گذشته به ما آموخته است که نه تنها هر انتقاد بلکه هر تایید و تشویقی که از جانب همکاران فرهیخته ارائه میشود مسئولیتی جدید و دقت بیشتری را هشدار میدهد. بدیهی است کمترین مشکل علمی در بخش کنترل کیفی شرکت ردیابی و مرتفع می گردد. لذا کیفیت روش علمی و نتایج انسانی اصول اهداف شرکت درمان فراز کاو را تشکیل می دهد.

هدف اصلی ما

آسانی متدها ، نتایج دقیق تر